جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي
فایل کامل جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

 بانك جهاني، اعتبار و تجارت مقدمه حمايت
فعال انسيتوهاي غربي (نظير بانك جهاني, ناتو, صندوق بين المللي پول, سازمان تجارت
جهاني, سازمان ملل) بسياري  از  شركتهاي 
سرمايه گذار  را قادر به گذر از
محدوديتهاي متعارف منطقه اي و بصورت تجارت جهاني شدن مي‌سازدد. جهاني سازي تجارت
سؤالاتي را پيرامون نظم اجتماعي, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملي و هم بين
المللي مطرح مي‌سازد. تجارت جهاني معمولي هم نيازمند چارچوبهايي براي ايجاد و جلب
اطمينان است. يكي از واكنش ها از سوي دول غربي بر تكية قابل توجه بر تكنولوژيهاي
محاسباتي جهت نظم بخشيدن به شركتهاي تجاري و غير تجاري محلي و جهاني متمركزست
(انجمن حسابرسي 1990و 1989 , Zeff
and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994
Preston و Chua , انجمن
حسابرسي 1994 , 1998 Sikka). انتظار مي رود بازتاب برتري تكنولوژيهاي
مشابة غربي هم از سوي كشورهاي در حال توسعه حتي اگر آنها تأثير مستقيمي بر فرآيند
تغيير حسابداري در كشورهاي صنعتي غرب نداشته يا اين تأثير اندك باشد پذيرفته شود
(1989 Hopwood). بسياري از انديشه هاي حسابداري هم از سوي شركتهاي عمدة حسابداري
كه ناظران را به اين باور كه آنها شركتهاي جهاني بوده و از اينرو امكان (جلب)
اعتماد, برتري و تنظيم شركتهاي بين المللي را از طريق حسابرسي هاي خارجي فراهم مي‌سازند
تشويق مي‌نمايند گسترش يافته است (1994, Hanlon). چنين
پيشرفتهايي هم فرصتهاي كسب دستمزد را براي شركتهاي عمدة حسابداري گسترش مي‌دهد. در حاليكه شك و ترديدهاي
قابل توجهي پيرامون ضرورت اجتماعي جلب اعتماد بر نظارت از طريق حسابرسي هاي مالي
مورد تأكيد بوده است (مثل 1994, Power) , چيزهاي اندكي در مورد تكيه بر حسابرسي
براي تنظيم تجارت جهاني شناخته شده است. هر پرسشي از تعامل ميان نظم
تجارت در حال حسابرسي و يك كشور در بافت بين المللي نيازمند توجه به اين سؤال است
كه چطور جهاني سازي قدرت قانوني افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. روي جلد
مجلاتي نظير نيوزويك (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان مي‌دهد كه ‌كشور در حال تباه شدن
بوده و تجارت جهاني متعهد تلقي مي‌شود. نظر متنفذ و تعيين كننده اينست كه در
اقتصاد جهاني شده, افراد نقش بيشتري دارند (1995 Ohmae صفحة 12). مدركشان
از حوزة مالي ارائه مي‌شود كه “پول” فاقد هويت ملي تلقي شده و بطور نسبي
در دنياي بدون مرز پرسه مي زند. معهذا, منتقدان تِز جهاني سازي (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزديك ميان ملت توجه كرده و بحث مي كنند كه ملت (كشور)
و خصوصاً اكثر كشورهاي قدرتمند صنعتي, كارگزاران مهم در نظم بخشيدن به فعاليت مالي
بين المللي باقي مي مانند. بنابراين از اين ديدگاه, سؤال مربوطه اين نيست كه آيا
او توان و قابليت سيالي انجام اينكار را دارد يا نه (1997 , Meiksins Woods). چون منابع
مالي و بانكي غالباً بعنوان مهمترين مورد بين المللي تمام تجارتها مشخص مي‌شوند
(1987 , Gilpin1994 Kapstein
, Lash and Urry 1994). بعضي از
مسائل (و تنشهاي) مرتبط با نظم تجارت جهاني را از طريق تكنولوژيهاي حسابرسي با
گسترش مطالعة موردي مرتبط با مذاكرات بانك تجارت و اعتبار بين المللي (BCCI) , كه بانك
جهان سوم در حال كار در بيشتر جوامع غربي است مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در زمان
مذاكره, BCCI در 73 كشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد
قابل توجه بر حسابرسي مالي از سوي شركتهاي حسابرسي جهاني تكيه نمودند. بررسي‌هاBCCI ي ما بر
آنسوي سؤال از توانايي تكنيكي شركتها و مؤسسات حسابرسي و ملتها براي نظم بخشيدن و
كنترل بانك جهاني نگريسته و سؤالاتي از زمان, چگونگي و منافع عمليات رابطة حسابرسي
داخلي مدنظر قرار دارد. اين مقاله
(متن) از چهار فصل تشكيل مي‌شود. فصل اول, اساس تئوريكي را با مدنظر قراردادن
ميزاني كه با آن ميزان جهاني سازي توانايي افراد را براي نظم بخشيدن و كنترل
فعاليت اقتصادي و ادارة مؤسسات بين المللي ضعيف مي‌سازد ايجاد مي كند. اين امر
خاطرنشان مي‌سازد كه حاميان تِزِ جهاني سازي, شواهد آماري را براي حمايت از
ادعايشان مرتب مي‌نمايند.  خصوصاً آنها
بيان مي‌دارند كه حوزة منابع مالي افراد از طريق افراد قابل تنظيم نيست. تِز جهاني
سازي بر زمينه هاي تاريخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff
& Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray
1998. اظهار مي‌دارند
كه جهاني سازي اقتصادي موجب مهجور شدن ملتها و قوانين ملي و داخلي نمي‌شود. فصل
دوم جزئياتي از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاكرة بانك اعتباري و تجارت جهاني
BCCI از طريق فريب فراهم مي‌سازد. از اينرو بيشتر دولتهاي غربي نظر به
كنترل فعاليت بانكداري با تكيه بر كاركردهاي بيروني حسابرسي (در ميان ساير كنترل
ها) دارند فصل سوم حسابرسي مرتبط با واكنش ناظران در ايالت متحده و انگليس را مورد
بررسي قرار مي‌دهد. فصل پاياني يافته هاي ما را پيرامون توان ملتها و مؤسسات
حسابرسي براي كنترل مؤسسات مالي بين المللي و اثرات جهاني سازي  بر 
رابطة حرفه اي دولتي مورد بررسي قرار مي‌دهد. اظهار مي‌داريم كه درحاليكه
مذاكره از BCCI 
بعنوان نمونه اي از ظرفيت تكنيكي قدرتهاي اقتصادي غربي براي كمك به مؤسسات
حسابرسي براي برقراري انضباط براي بانك جهاني ثالث است توان و قابليت سياسي
حسابرسي – داخلي براي حفظ منفعت جامعه در قوانين بانك جهاني با پروسه هاي  حكومت 
كه  بصورت  سري 
بوده  و آنسوي كسب خط مشي هاي
(دموكراتيك قرار دارند محدود باقي مي ماند. چشم انداز
جهاني سازي 

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمشهر (واقع در استان خوزستان)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی فایل کامل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمشهر (واقع در استان خوزستان) به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خرمشهرنقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل…

 • دانلود خلاصه کتاب درسهایی از آینده / ایوان دیویس / غلامحسین خانقائی / نشر فرا

  خلاصه کتاب درسهایی از آینده فایل کامل دانلود خلاصه کتاب درسهایی از آینده / ایوان دیویس / غلامحسین خانقائی / نشر فرا به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود خلاصه کتاب درسهایی از آینده / ایوان دیویس / غلامحسین خانقائی…

 • پاورپوینت تحلیل رفتار اداری

  تحلیل رفتار اداری فایل کامل پاورپوینت تحلیل رفتار اداری به همراه لینک دانلود دانلود فایل مهارت هاي لازم رفتاراداریمهارت ادراكي و بينش به خود : اين مهارت بيان گر شناخت فرد از تواناييها وضعف هاي خويش مي باشد و اينكه…

 • بررسی سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي

  مقاله فایل کامل بررسی سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي به همراه لینک دانلود دانلود فایل چكيدهپژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي شهر کوهدشت انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه…

 • پاورپوینت تهویه در حریق

  دانلود پاورپوینت تهویه در حریق فایل کامل پاورپوینت تهویه در حریق به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تهویه در حریق، در حجم 101 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:حريق در حضور 4 عنصر اصلي…